Farmaceutski fakultet

Konkurs za izbor u akademska zvanja | Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu Odluke kojom se utvrđuje izmjena i dopuna Dinamičkog plana za potrebe raspisivanja Konkursa za izbor u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu – Farmaceutskom fakultetu u akademskoj 2022/2023. godini, broj: 0101-2568/23 od 08.06.2023. godine),  Zaključka Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-12-36/23 od 22.06.2023. godine), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Farmaceutskog fakulteta (broj: 0101-          4221/23 od 22.09.2023. godine, saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-15-3/23 od 27.09.2023. godine, raspisuje se

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

I Nastavnik u zvanju docenta za:

  1. Nastavne predmete “Klinička biohemija I“ i “Klinička biohemija II“ – 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa