Farmaceutski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutskom fakultetu

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET

Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20, 39/21), člana 193., 194., člana 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta broj: 0101-4132/21 od 23. 09. 2021. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta  u Sarajevu broj: 01-17-63/21 od 27. 10. 2021. godine, Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet  dana 15. 08. 2022. godine raspisuje

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutskom fakultetu

I

Raspisuje se Konkurs za izbor akademskog osoblja na nastavnim predmetima:

  1. “Fizikalna hemija I“ i „Fizikalna hemija II“ – izbor nastavnika u zvanje docenta (puno radno vrijeme, 1 (jedan) izvršilac)