O Univerzitetu

Strategija razvoja UNSA

Ova Strategija razvoja UNSA fokusira se na razvoj niza specifičnih ciljeva i aktivnosti za poboljšanje izvrsnosti u šest središnjih područja, tj. jedinstvenom ciljnom području razvoja Univerziteta: internacionalizacija (međunarodna saradnja), nastavni proces i uključivanje studenata, stabilnost poslovanja kroz dostupne resurse, finansijske tokove, naučnoistraživački rad, umjetnost, kulturu i sport te kroz informatizaciju i izgradnju sveobuhvatnog sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom na UNSA. Kroz šest navedenih područja poseban fokus će biti na jačanju multidisciplinarnosti i interdisciplinarnosti te ostvarivanju četvrte misije modernih uspješnih i prepoznatljivih univerziteta – socijalne inovacije: jasan i prepoznat pozitivni utjecaj na društveno-ekonomska i politička kretanja, a putem stvaranja prostora za uključivanje svih, a posebno marginaliziranih društvenih grupa, te putem jasnog i otvorenog javnog angažmana, promoviranja etičke i društvene odgovornosti.

U procesu strateškog planiranja unutar svakog navedenog područja postavljeni su strateški ciljevi iz kojeg su derivirani operativni ciljevi i aktivnosti.  

Kako bi se obezbijedila konzistentnost, odnosno potakla ubrzana transformacija UNSA u smislu prilagođavanja i poštovanja zahtjeva novog legislativno-institucionalnog okvira za visoko školstvo u Kantonu Sarajevo, te program razvoja rektora u mandatu 2016–2020, kao i opredjeljenja da se provede efikasna funkcionalna integracija UNSA, određeni su strateški pravci vezani za razvoj šest navedenih područja:

  1. u području finansija glavni strateški prioritet je informatizacija i konsolidacija finansijskog poslovanja i finansijskog izvještavanja, odnosno stabilnost finansijskih tokova UNSA u svim aspektima rada (kroz rast prihoda, očuvanje finansijske stabilnosti i ubrzanje dinamike razvoja UNSA, osiguranje likvidnosti u kratkom i srednjem roku, osiguranje dugoročne likvidnosti, te unapređenje sistema izvještavanja po svim finansijskim pokazateljima UNSA), kao i kreiranje mogućnosti za daljnji razvoj kroz osiguranje finansijskih sredstava;
  2. u području nastave i studentskih pitanja glavni strateški prioritet je izvrsnost u nastavnom procesu i kontinuitet u „podmlađivanju“ akademske zajednice i permanentnom osnaživanju sposobnosti akademskog i neakademskog osoblja, razvoju zajedničkih, međunarodnih atraktivnih studijskih programa, modernizaciji procesa podučavanja i učenja te uvođenju „na istraživanju zasnovanog“ nastavnog procesa, kao i uključivanju studenata u sve procese odlučivanja na UNSA (upošljavanje najboljih mladih asistenata sa fokusom na istraživanje, razvoj, ali i podučavanje, kurentni i uporedivi nastavni planovi i programi, povezivanje sa tržištem rada s ciljem omogućavanja obavljanja studentskih praksi iz svih područja, adekvatno postavljeni i dostignuti ciljevi učenja, podrška studentima itd.);
  3. u području naučnoistraživačkog rada fokus je stavljen na promociju i podršku naučnoj izvrsnosti i relevantnosti kroz unapređenje sistema upravljanja i osnaživanja NI/UI radom čiji je prevashodni cilj povećanje intelektualnog outputa pojedinca ali i institucije u cjelini kako bismo jasno promovirali UNSA kao pouzdanog i poželjnog partnera, te UNSA kao mjesto dijaloga i promišljanja i stvaranja koje okuplja potentne inovativne ljude i ideje (objavljivanje u referentnim časopisima, povećanje impakt faktora, veći broj istraživačkih i razvojnih projekata, osavremenjivanje fonda literature i pristupa bazama podataka, osnivanje fonda za mlade istraživače, povećanje broja fundamentalnih istraživanja, povezivanje sa tržištem rada, razvoj međunarodnih i atraktivnih multidisciplinarnih doktorskih studijskih programa);
  4. u području međunarodne saradnje (MS) glavni strateški prioritet je institucionalizacija procesa internacionalizacije na UNSA, kako bi se stvorili uvjeti za delokalizaciju procesa obrazovanja ali i istraživanja, te studentima i akademskom i neakademskom osoblju pružila prilika da steknu interkulturalne, generalne i prenosive sposobnosti koje će omogućiti i njima kao pojedincima ali i UNSA i BiH da uspješno odgovorimo na izazove modernog informatičkog, brzo napredujućeg globalnog društva. Posebno mjesto zauzimaju i sve aktivnosti na stvaranju uvjeta za jačanje „internacionalizacije kod kuće“ i vidljivost i umrežavanje kako bismo stvorili atraktivno, poticajno, kreativno i inkluzivno okruženje za učenje, napredovanje, istraživanje i razmjenu ideja i znanja i kako bi UNSA ostao poznat i prepoznat kao inovativan kreativan i pouzdan partner koji može mnogo toga ponuditi;
  5. u području umjetnosti, kulture i sporta stavljen je fokus na poticanje inkluzivnosti, multikulturalnosti i izvrsnosti te unapređenje rada i razvoja umjetnosti, kulture i sporta Univerziteta u Sarajevu, odnosno zdravlja i dobrobiti studenata, njihovog javnog angažmana u područjima umjetnosti, kulture i sporta kako bismo maksimizirali svoj doprinos ali i utjecali na prepoznatljivu komponentu obrazovanja na UNSA, te postali najbolji promotori UNSA (javni nastupi, sportska takmičenja, humanitarne akcije, uključivanje u rad lokalnih zajednica kroz promociju umjetnosti, kulture i sporta, studenti akademija, FASTO i sl., promocija umjetnosti, kulture i sporta uz pomoć akademske zajednice i studenata široj društvenoj javnosti itd.);
  6. u području sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom definirana su tri strateška cilja: jačanje informatizacije i kapaciteta za unutrašnje osiguranje kvaliteta na UNSA, osiguranje standarda kvaliteta visokog obrazovanja na UNSA koji će omogućiti punu implementaciju sistema upravljanja kvalitetom. Kao treći strateški cilj prepoznata je promocija i podrška izvrsnosti kojoj teži UNSA.