Studij

Prava i obaveze nastavnika

Prava i obaveze
Zakonom o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17) u poglavljima VI i VIII propisana su prava i obaveze akademskog osoblja kako slijedi:

Član 60.
(Obaveze akademskog osoblja)
(1)    Akademsko osoblje je obavezno ličnim prisustvom i angažmanom u potpunosti realizirati utvrđeni plan i program iz nastavnog predmeta za koji je izabrano odnosno angažovano.
(2)    Izuzetno, iz opravdanih razloga, izabrano akademsko lice u realizaciji nastavnog plana i programa iz stava (1) ovog člana može zamijeniti drugo adekvatno akademsko lice koje predloži predmetni nastavnik uz prethodno pribavljenu pisanu saglasnost vijeća, a što se preciznije utvrđuje statutom.
(3)    Organizacione jedinice visokoškoske ustanove su obavezne utvrditi postupak za praćenje i evidentiranje redovnog i urednog ispunjavanja nastavnih obaveza (prisustva predavanjima i konsultacijama kao i drugim oblicima nastavnog procesa) od strane članova akademskog osoblja, a što će se preciznije utvrditi statutom visokoškolske ustanove.

Član 61.
(Plan rada)
(1)    Predmetni nastavnik obavezan je informisati studente o ciljevima, sadržaju i metodama realizacije nastave iz nastavnog predmeta, kao i o metodama i kriterijima praćenja njihovog rada, provjerama znanja i ocjenjivanju.
(2)    Zadaci predviđeni za individualni rad studenta (seminarski radovi, projekti, referati, zadaće i drugi oblici realizacije studijskih obaveza) moraju biti ravnomjerno raspoređeni u toku semestra, odnosno studijske godine.
(3)    Termini za konsultacije u toku sedmice moraju biti usklađeni sa planom realizacije nastave tako da su prilagođeni obavezama akademskog osoblja, kao i potrebama studenata. Konsultacije mogu biti organizovane u vidu kabinetskih ili konsultacija u učionici, korištenjem e-maila i drugih vidova elektronske komunikacije, uz obavezu da se najmanje pet sati sedmično planira za kabinetske konsultacije.
(4)    Promjena rasporeda sati i plana rada u toku semestra u pravilu nije dopuštena.
(5)    U slučaju nužne promjene rasporeda sati i plana rada predmetni nastavnik je obavezan najkasnije 24 sata prije promjene na javan i transparentan način o tome obavijestiti studente.
(6)    Predmetni nastavnik je, u skladu sa utvrđenim nastavnim planom i programom, odgovaran za izvođenje svih oblika nastave-predavanja, vježbi, seminara, praktičnog rada, kao i za praćenje aktivnosti studenata i provjeru znanja isključivo
na osnovu nastavne literature utvrđene u skladu sa ovim zakonom.

Član 116.
(Obaveze akademskog osoblja i visokoškolske ustanove)

(1)    Članovi akademskog osoblja obavezni su uredno izvršavati nastavne i druge obaveze u skladu sa zakonom, statutom, odnosno drugim općim aktima visokoškolske ustanove, a posebnu pažnju obavezni su posvetiti radu sa studentima i poticanju njihovog samostalnog rada i uključivanja u stručni, naučnoistraživački i umjetnički rad.
(2)    Rukovodilac organizacione jedinice je obavezan osigurati da se na internet stranici organizacione jedinice objavi raspored održavanja nastave u toku semestra kao i termini održavanja konsultacija i to najkasnije u prvoj sedmici održavanja nastave.
(3)    Asistent, viši asistent i lektor mogu izvoditi predavanja isključivo u prisustvu predmetnog nastavnika.
(4)    Članu akademskog osoblja visokoškolska ustanova/organizaciona jedinica može odobriti plaćeno odsustvo u trajanju do četiri semestra radi izrade magistarskog ili doktorskog rada, naučnog, umjetničkog ili stručnog usavršavanja ili obavljanja aktivnosti od posebnog interesa za visokoškolsku ustanovu/organizacionu jedinicu, a što se preciznije uređuje statutom visokoškolske ustanove.
(5)    U vrijeme odsustva člana akademskog osoblja iz razloga navedenih u stavu (4) ovog člana visokoškolska ustanova/ organizaciona jedinica je obavezna organizovati kontinuirano odvijanje nastave te izvršavanje drugih nastavnih obaveza adekvatnom zamjenom odsutnog člana akademskog osoblja.

Član 123.
(Zaštita prava akademskog i drugog osoblja)
(1)    Zaštita prava akademskog i drugog osoblja na visokoškolskoj ustanovi/organizacionoj jedinici ostvaruje se u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima visokoškolske ustanove.
(2)    U pogledu prava i obaveza iz radnog odnosa akademskog i drugog osoblja u visokoškolskoj ustanovi/organizacionoj jedinici primjenju se odredbe Zakona o radu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 26/16), ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.