Studij

Studentski pravobranilac

U skladu sa Zakonom o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 11/10), Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu ima studentskog pravobranioca.


Studentskog pravobranioca imenuje Skupština Studentskog parlamenta na period od jedne školske godine, u skladu sa statutom studentskog parlamenta. Mandat studentskog pravobranioca može se jednom ponoviti.


Za studentskog pravobranioca može biti imenovan student koji ispunjava sljedeće uvjete: da je član studentske asocvijacije, te da je student Pravnog fakulteta sa najmanjom prosječnom ocjenom 8 (osam).


Studentski pravobranilac prima progovore studenata koji se odnose na njihova prava i raspravlja o njima u nadležnim organima visokoškolske usatnove, savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava. Također, studentski pravobranilac može učestvovati u disciplinskim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava.