Obavještenje o zakazivanju prezentacije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Nerme Kerla, MA

Filozofski fakultet

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

Doktorski studij iz lingvistike

Sarajevo, 30. 09. 2022. godine

 

OBAVJEŠTENJE

O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 

U skladu sa Članom 38. stav 1. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij - (broj: 01-1101-79/18 od 19. 12. 2018. godine), zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Nerme Kerla, MA pod naslovom Lingvistički i kulturološki aspekti italijanskog prevoda romana Derviš i smrt Meše Selimovićaza 11. 10. 2022. godine u 11 sati, soba br. 8 na Univerzitetu u Sarajevu - Filozofski fakultet.

Komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije kandidatkinje Nerme Kerla, MApod nazivom Lingvistički i kulturološki aspekti italijanskog prevoda romana Derviš i smrt Meše Selimovića imenovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-20-101/21 od 24. 11. 2021. godine, u sljedećem sastavu:

  1. Prof. dr. Alma Sokolija, predsjednica
  2. Prof. dr. Nermina Čengić, mentorica i članica
  3. Prof. dr. Edina Spahić-Šogolj, članica
  4. Prof. dr. Drago Župarić, zamjenski član.

 

Nakon obavljenog zadatka, zapisnik o izvedbenom postupku dostavlja se vijeću studija, a na obrascu koji je sastavni dio Pravila studiranja.

DOSTAVITI:

1. Oglasna ploča Univerziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet

2. Web-stranice Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu

                                                                                                         

VIJEĆE DOKTORSKOG STUDIJA IZ LINGVISTIKE