Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja komisija i korigovanih radnih verzija projekta doktorskih disertacija kandidata dr. Adnana Mujagića i dr. Arme Muharemović

Stomatološki fakultet sa klinikama

UNIVERZITET U SARAJEVU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

SA KLINIKAMA

 

O B J A V LJ U J E

Da se izvještaji komisija i korigovane radne verzije projekta doktorskih disertacija kandidata Univerziteta u Sarajevu - Stomatološkog fakulteta sa klinikama, stavljaju na uvid javnosti

  • Dr Adnana Mujagića, pod naslovom:„Analiza stepena korelacije dentalne i skeletne klase kod ortodontskih pacijenata-retrospektivna studija“  

Komisija:      

  1. V.Prof.dr Alisa Tiro, naučna oblast Ortodoncija, predsjednik
  2. Prof.dr Enita Nakaš, naučna oblast Ortodoncija, član
  3. V.Prof.dr Vildana Džemidžić, naučna oblast Ortodoncija, mentor i član                                                                         
  • Dr Arme Muharemović, pod naslovom:Klinička evaulacija i mikrobiološka identifikacija Helicobacter pylori kod pacijenata sa oralnim ulceracijama metodom lančane reakcije polimeraze (PCR)

                Komisija:

                1. V.Prof.dr Enes Pašić, naučna oblast Oralna medicina i parodontologija, predsjednik

                2. V.Prof.dr Mirjana Gojkov-Vukelić,  naučna oblast Oralna medicina i parodontologija, član

                3. V.Prof.dr Sanja Hadžić, naučna oblast Oralna medicina i parodontologija, mentor i član

 

Radne verzije projekta doktorskih disertacija se mogu pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu – Stomatološkom fakultetu sa klinikama, ulica Bolnička 4a, 71000 Sarajevo u Dekanatu.

Izvještaji komisija i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objave.

U Sarajevu, 01.08.2022. godine