Medicinski fakultet

Konkurs za izbor u naučno-nastavna i naučnoistraživačka zvanja | Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana 112, 121 i 176. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj 36/22), člana 96 i 115. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), člana 29, 31 i 32. Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti (Službene novine Kantona Sarajevo broj 26/16) te članova 224 do 235. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-15-14/23 od 27.09.2023. godine:

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

 

RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA I

NAUČNOISTRAŽIVAČKA ZVANJA

 

  1. Oblast: Anatomija čovjeka  – nastavnik u zvanje redovni profesor, 1 izvršilac sa punim radim vremenom
  2. Oblast: Imunologija  – nastavnik u zvanje redovni profesor, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom 
  3. Oblast: Imunologija  – nastavnik u zvanje vanredni profesor, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
  4. Oblast: Radiologija i nuklearna medicina  – nastavnik u zvanje docent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%  
  5. Oblast: Genetika  – izbor u naučno zvanje naučni savjetnik, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom