Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigirane radne verzije projekta doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni doktorske disertacije Nermine Spahije

Veterinarski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 

VETERINARSKI FAKULTET

O B J A V LJ U J E

U skladu sa članom 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, korigirana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: „Evaluacija objektivnosti tablica za procjenu boli konja“ doktorantice Nermine Spahije zaposlene na Univerzitetu u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije koji je sačinila Komisija u sastavu: 

  1. prof. dr. Amir Zahirović, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet,  predsjednik Komisije,
  2. prof. dr. Selma Filipović, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, član Komisije,
  3. prof. dr. Alan Maksimović, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, član Komisije,

STAVLJAJU SE NA UVID JAVNOSTI

i ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 25.07.2022. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10 do 14 sati u Dekanatu Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, ulica Zmaja od Bosne 90.