Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Aide Terzić, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

 

DOKTORSKA  DISERTACIJA – III CIKLUS STUDIJA

 

 

Aida Terzić, MA branit će na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofski fakultet doktorsku disertaciju pod naslovom

Diskursno predstavljanje ideologije Radovana Karadžićpostdejtonskim bosanskohercegovačkim

britanskim elektronskim medijima.

Odbrana je zakazana za 15. 11. 2023. godine u 11 sati, sala br. 82/I.

 

 

     Pristup odbrani je slobodan.