Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije mr. sci. dr. Samira Muhovića

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije kandidata:

Mr. sci. dr. Samir Muhović, doktorska disertacija pod naslovom: „Komparacija efekata inovativne metode biliopankreatične diverzije i sleeve gastrektomije na tjelensu masu, funkciju adipocita i glukoregulaciju kod pretilih štakora“ zakazuje se petak,  08. juli/srpanj 2022. godine u 9 sati u Sali Dekanata Medicinskog fakulteta, prizemlje, Čekaluša 90, uz poštivanje epidemioloških mjera zaštite.

Komisija u sastavu:

Prof. se. Zlatan Zvizdić – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet - predsjednik

Prof. dr. Amina Valjevac – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fiziologija čovjeka, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – mentor

Prof. dr. Ademir Hadžismajlović - vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – član

Doc. dr. Senad Šečić – docent  Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet – zamjenski član