Faculty of Pharmacy

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet


Na osnovu čl. 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Sl.Novine KS“, br:33/17),
čl.162. stav 1. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata br. 01-5783/17 od 27.09.2017.godine i
odluke Nastavno-naučnog vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br. 0101-
2188/17.godine od 14.07.2017.godine, Dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu dana
06.10.2017.godine raspisuje
K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu