Obavještenje o zakazivanju odbrana doktorskih disertacija dr. Nejre Džananović i mr. sci. dr. Spomenke Kristić

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

MEDICINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine) Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet obavještava javnost o zakazivanju odbrana doktorskih disertacija slijedećih kandidatkinja:

 

Dr. Nejra Džananović će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Korelacija intratekalne sinteze lakih lanaca neurofilamenata sa vrijednostima oligoklonalnih traka IgG frakcije u likvoru pacijenata sa multiplom sklerozom kao prediktor toka bolesti“ u ponedjeljak, 08. aprila/travnja 2024. godine u 15 sati u amfiteatru „Akademik Seid Huković“, I sprat, Čekaluša 90.

Mr. sci. dr. Spomenka Kristić će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Komparacija tačnosti kompjuterizirane tomografije i jednofotonske emisione kompjuterizirane ventilaciono/perfuzione tomografije u dijagnostici i praćenju plućne embolije“ u  srijedu, 24. aprila/travnja 2024. godine u 13 sati u Malom amfitetru KCUS, Bolnička 25.