Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Emine Subašić

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 


OBJAVLJUJE


KORIGOVANA RADNA VERZIJA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: “Neutrofilna elastaza kao biomarker u dijagnozi inflamatornih oboljenja kod starijih i gerijatrijskih pacijenata“, kandidatkinje Mr Emine Subašić, studentice III ciklusa – doktorskog studija Odsjeka za biologiju Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, I OCJENA KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE, koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  1. Dr. Maja Mitrašinović-Brulić, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uža naučna oblast: “Funkcionalna biologija”, predsjednica,
  2. Dr. Izet Eminović, doktor bioloških nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti: „Biomedicina“ i „Genetika“, mentor,
  3. Dr. Mirza Ibrišimović, doktor prirodnih nauka iz molekularne biologije, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Sarajevska Škola za Nauku i Tehnologiju, uže naučne oblasti: „Medicinska biologija i mikrobiologija“ i Fiziologija i patofiziologija čovjeka“, mentor,
  4. Dr. Lamija Zečević, doktor medicinskih nauka, docentica Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta, uža naučna oblast: “Imunologija”, član,
  5. Dr. Kasim Bajrović, doktor bioloških nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uža naučna oblast „Genetika i Biotehnologija“ i naučni savjetnik Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti „Molekularna biologija“ i „Genetičko inženjerstvo i biotehnologija“, član,

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 02.10.2023. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.