Muzička akademija

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u akademska zvanja | Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija

Muzička akademija

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-683/2-23 od  08.06.2023. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu  

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademska zvanja:

 

 

Umjetničko-nastavno zvanje:

  1. Oblast violina (Violina I-X, Sviranje s lista i studij orkestarskih dionica I-VIII, Violina, literatura i interpretacija I-II,  Metodika nastave violine i praktikum I-IV, Kamerna muzika za gudače I-X,  Metodika nastave violine I-IX i Metodička i pegagoška praksa) – docent – 1 izvršilac