Farmaceutski fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu člana 121., a u skladu sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), članovima 233. i 234. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-14-35-1/23 od 26. 7. 2023. godine, te na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog  fakulteta, broj: 0101-2213/24 od 17. 05. 2024. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-9-125/24 od 29. 05. 2024. godine, raspisuje se:

  KONKURS/NATJEČAJ

za izbor akademskog osoblja

  • NASTAVNIK u zvanje VANREDNOG PROFESORA na nastavnim predmetima “Farmaceutska hemija I“ i “Farmaceutska hemija II“na Univerzitetu u Sarajevu – Farmaceutskom fakultetu, Katedra za farmaceutsku hemiju - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom;