Pedagoški fakultet

KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA | INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ - SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA na Univerzitetu u Sarajevu - Pedagoškom fakultetu u studijskoj 2022/2023.godini

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - PEDAGOŠKI FAKULTET

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/22),  člana 21. Pravila studiranja za treći (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti na Nastavni plan i program trećeg ciklusa   interdiciplinarnog doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na Pedagoškom fakultetu Sarajevo broj: 01-5051/17 od 19. 07. 2017,  Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-13-94/22 od 28.09.2022. godine, Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet, objavljuje

K O N K U R S

Za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA

 

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ

SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

na Univerzitetu u Sarajevu -  Pedagoškom fakultetu

u studijskoj 2022/2023.godini