Fakultet zdravstvenih studija

KONKURS za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija u akademskoj 2023/2024. godini

Fakultet zdravstvenih studija

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

Na osnovu člana 106. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 36/22), Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program trećeg ciklusa studija - doktorski studij broj: 01-20-75/21 od 24. 11. 2021. godine, prijedloga odluke Vijeća broj: 04-1-1389/23 od 08. 06. 2023. godine , Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa broj: 01-12-25/23 od 22. 06. 2023. godine, Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija objavljuje

 

KONKURS
za upis studenata natreći ciklus studija (doktorski studij)na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija u akademskoj 2023/2024. godini