Medicinski fakultet

Konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja/prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana 112, 121 i 176. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj 36/22), člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21),te članova 224 do 235. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-17-104/23 od 26.10.2023. godine i Odluka Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na zapošljavanje na Univerzitetu u Sarajevu br:02-04-35120-13/23 od 10.08.2023. godine i br: 02-04-42541-7/23 od 05.10.2023. godine:

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA

ZVANJA/PRIJEM U RADNI ODNOS

 

  1. Oblast: Medicinska biohemija  – nastavnik u zvanje docent, 1 izvršilac sa punim radim vremenom
  2. Oblast: Patologija  – nastavnik u zvanje docent, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom 
  3. Oblast: Patologija  – saradnik u zvanje asistent, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom 
  4. Oblast: Interna medicina  – saradnik u zvanje asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%  
  5. Oblast: Infektivne bolesti  – saradnik u zvanje asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%  
  6. Oblast: Hirurgija  – saradnik u zvanje asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%  
  7. Oblast: Neurologija  – saradnik u zvanje asistent, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%