Fakultet zdravstvenih studija

Konkurs za izbor u akademska zvanja | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija

Na osnovu člana 69. stav 1), 112. stav 1. i 2.) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo,; broj: 36/22), Odluke o usvajanju Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu zdravstvenih studija u akademskoj 2022/2023. godini, broj: 04-1-1887/22 od 09.09.2022. godine (Zaključak Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-20-26-5/22), Ugovora o sufinansiranju zapošljavanja između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta zdravstvenih studija broj: 04-1-1991/23 od 08. 09. 2023. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-15-9/23 od 27. 09. 2023. godine, raspisuje se

 

KONKURS

za izbor u akademska zvanja

 

I Izbor saradnika u zvanje asistent (puno radno vrijeme) za:

  1. Naučne oblasti: „Rehabilitacija“ i „Okupaciona terapija“ – 1 izvršilac
  2. Naučne oblasti: „Kliničko-hemijske-biohemijske laboratorijske tehnologije“ i „Morfološke tehnologije u citodijagnostici i hematologiji“ – 1 izvršilac
  3. Naučne oblasti: „Okolinsko zdravlje“ i „Sanitarna inspekcija i metode sanitarnog nadzora“ – 1 izvršilac
  4. Naučne oblasti: „Radiološke tehnologije u radiodijagnostici“ i „Radiološke tehnologije u nuklearnoj medicini“ – 1 izvršilac
  5. Naučne oblasti: „Zaštita i njega individualnog zdravlja“ i „Zaštita i njega zdravlja zajednice“ – 1 izvršilac