Šumarski fakultet

Konkurs za izbor na Univerzitetu u Sarajevu - Šumarskom fakultetu

Šumarski fakultet

Na osnovu člana 69. i 121. Zakona o visokom obrazovanju (‘’Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 36/22 ), člana 109.,  233. i 234.  Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-14-35-1/23 od 26.07.2023. godine), Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Šumarskog fakulteta broj: 01/6-2665/23 od dana 31.08.2023. godine i na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta broj 01-15-18/23 od  dana 27.09.2023. godine u Sarajevu raspisuje se:

K O N K U R S

za izbor na

Univerzitetu u Sarajevu-Šumarskom fakultetu

  1. VIŠI ASISTENT za naučnu oblast: ”Uređivanje šuma i urbanog zelenila”                                                                                ................................................................................        1 izvršilac sa punim radnim vremenom.