Elektrotehnički fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - nastavnika | Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 36/22), člana 234. i 226. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta broj: 01-4248/23 od 09.10.2023.godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-17-94/23 od 26.10.2023. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja - nastavnika

I - Za izbor akademskog osoblja - nastavnika u zvanje vanredni profesor:

  1. Na naučnu oblast Elektroenergetika ....................... 1 izvršilac (radni odnos na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom)