Ekonomski fakultet

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos za radno mjesto šef Službe za pravne i personalne poslove | Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

Na osnovu čl. 20a. Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH“ br. 26/16, 89/18, 23/20 – odluka US, 49/21 – dr.zakon, 103/21 – dr. zakon i 44/22), čl. 3, 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Sl. novine KS“, br. 19/21 i 10/22), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, br. 02-89/19. od 19.09.2019. godine, a u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunu radnih mjesta u organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu br. 02-04-33995-24/23.  od 27.07.2023. godine,  Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet, raspisuje


JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA RADNO MJESTO

 

1. ŠEF SLUŽBE ZA PRAVNE I PERSONALNE POSLOVE – 1 (jedan) izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Tekst Konkursa i prateći dokumenti se nalaze u prilogu. 

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet