Propis

Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 40. sjednici održanoj 24. 06. 2020. godine donio Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja (Odluka broj: 01-14-88/20).

Pravilnikom o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja uređuju se postupak i kriteriji ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu, kao i vrednovanje ranije stečenog zvanja na inostranim visokoškolskim ustanovama, za koje je izvršen postupak nostrifikacije.