Projekt „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“ – priprema Drugog nacrta Procjene

Projekt „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“ – priprema Drugog nacrta Procjene

Projekt i dokument Procjene stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini je od ključne važnosti, jer predstavlja značajan korak prema održivom upravljanju prirodom. Cilj projekta je razvoj dijaloga između naučne zajednice u BiH i donosilaca odluka o korištenju prirodnih resursa i očuvanju prirode. Za informisan dijalog i donošenje održivih odluka, neophodna je procjena i analiza stanja prirode (biološke/geološke/ekološke raznolikosti) i trendova koji su rezultat postojećih opcija upravljanja.

Procjena se temelji na evidenciji koja potiče iz verifikovanih izvora, naučnih i stručnih radova, setova podataka ustupljenih od institucija, usvojenih strateških i planskih dokumenata, izvještaja BiH prema međunarodnim tijelima, organizacijama i multilateralnim sporazumima, rezultata provedenih projekata i individualnih istraživanja u odbranjenim doktorskim i magistarskim radovima, verifikovanih podataka nevladinog sektora, te posebno, dokumentiranih tradicionalnih znanja i praksa lokalnih zajednica. Kako bi što uspješnije realizovali navedene zadatke, potrebno je ostvariti saradnju sa interesnim stranama.

Implementacija projekta je počela 2019. godine, a završetak se očekuje u 2023. godini. Sredstva za realizaciju ovog međunarodnog projekta su osigurana od strane IKI-ja (Inicijative za klimu Njemačkog federalnog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost). Prvi primatelj sredstava IKI-ja, sa kojim Univerzitet direktno sarađuje, je World Conservation Monitoring Centre (WCMC), sa sjedištem u Kembridžu, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. Implementator projekta je Univerzitet u Sarajevu čije službe uspješno realiziraju sve administrativne, pravne i druge poslove u cilju neometanog odvijanja svih projektnih aktivnosti.

1

Osnovna jedinica za implementaciju projekta je projektni tim, kojeg čine menadžment grupa i ko-predsjedavajući autori Procjene. Projektni tim se sastoji od 9 članova koji dolaze sa Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banjoj Luci te Sveučilišta u Mostaru. Sve aktivnosti se realizuju u saradnji i pod rukovodstvom koordinatora, uz pomoć službenika i administratora projekta.

Projekt implementira principe i metode rada UN Međuvladine platforme za biodiverzitet i ekosistemske servise (IPBES) koja teži razvoju i uspostavi stalnog dijaloga između naučne zajednice i donosilaca odluka za prirodu, i to u cilju kompletiranja evidencije za donošenje bolje informisanih odluka, naročito o korištenju prirodnih resursa. Projekt će rezultirati dokumentom koji će naučnicima dati  pravac za relevantna buduća istraživanja, a donosiocima odluka dati na raspolaganje postojeće domaće naučne i stručne argumente za donošenje održivih odluka u korištenju prirode.

Procjena se bavi analizom sljedećih ključnih pitanja:

 1. Koliko i na koji način priroda i korištenje prirodnih resursa doprinose: 1. osiguranju sredstava za život, 2. kvalitetu života i 3. održivom razvoju u BiH?
 2. Kakvi su status, trendovi i budući scenariji stanja prirode i korištenja prirodnih resursa u BiH?
 3. Koji razvojni (proizvodnja i potrošnja dobara, potrebe za energijom, turizam, itd.) i društveni pritisci (demografska kretanja, socio-politički procesi itd.) i na koji način, direktno i indirektno utiču na stanje i trendove prirode i prirodnih resursa u BiH?
 4. Koje su postojeće i potencijalne opcije za unapređenje različitih sektorskih politika, intervencija, investicija i upravljačko-institucionalnih aranžmana za veći doprinos prirode i prirodnih resursa održivom razvoju BiH?
 5. Koje nedostatke u praksi i znanju treba otkloniti da bi se unaprijedio proces donošenja odluka u cilju poboljšanja stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH?

Sadržaj dokumenta Procjene je definisan u njenom Konceptu, na osnovu kojeg je razvijen njen Nulti nacrt. Dokument se sastoji od šest poglavlja, u kojima se analiziraju ekonomske i neekonomske vrijednosti prirodnih resursa, stanje biološke raznolikosti i ekosistemskih usluga, direktni i indirektni pritisci na prirodu, budući trendovi u zavisnosti od različitih scenarija upravljanja, kao i političke, institucionalne i upravljačke opcije za održivo upravljanje prirodom i prirodnim resursima, kako slijedi:

 1. Kontekst Procjene
 2. Koristi od prirode i njihov uticaj na kvalitet života
 3. Stanje prirode
 4. Direktni i indirektni pritisci u kontekstu različitih perspektiva kvaliteta života
 5. Scenariji biološke raznolikosti i usluga ekosistema
 6. Opcije upravljanja i institucionalni aranžmani za donošenje odluka

Dokument Procjene je prošao kroz nekoliko faza razvoja, odnosno izrade njegovog koncepta, javnih konsultacija te izrade Nultog i Prvog nacrta. Tijekom 2022. godine Multidisciplinarni autorski tim, na čelu sa ko-predsjedavajućim Procjene i koordinatorima poglavlja, radio na izradi Drugog nacrta Procjene. Tokom niza online i fizičkih sastanaka, komentari interne revizije su inkorporirani u dokument, te je dokument revidiran i ažuriran.

Finalizacija Drugog nacrta se očekuje u trećem kvartalu 2022. godine nakon čega će uslijediti eksterna revizija dokumenta. Tokom oktobra 2022. godine planirana je Druga radionica interesnih strana.

U tijeku trajanja projekta objavljena su dva poziva za autore i eksperte u aprilu 2020. godine i septembru 2021. godine. Više od 100 autora, iz cijele BiH (članovi bh. akademske zajednice, praktičari, privrednici itd.) učestvuje u izradi Procjene. Projekt ima desetočlani projektni odbor, koji ima savjetodavnu ulogu. Također, osam recenzenata usmjerava multidisciplinarni autorski tim pri izradi dokumenta Procjene. Važno je istaknuti da projekt ima potpunu podršku Rektorske konferencije/zbora BiH.

Projekt „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“ – priprema Drugog nacrta Procjene
Projekt „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“ – priprema Drugog nacrta Procjene
Projekt „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“ – priprema Drugog nacrta Procjene
Projekt „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“ – priprema Drugog nacrta Procjene
Projekt „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH“ – priprema Drugog nacrta Procjene