Predstavljamo: Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Predstavljamo: Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Biblioteka je osnovana 1960. godine u sklopu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Preuzela je fond Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji se odnosio na oblasti prirodnih i matematičkih nauka. U periodu 1992-1995. godine fond je pretrpio znatna oštećenja. Nakon rata, u fond Biblioteke integrirani su i dijelovi fondova instituta i društava koja su djelovala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu ili u saradnji s Fakultetom.

 

Danas Biblioteka ima preko 110.000 svezaka iz oblasti prirodnih i matematičkih nauka. Fond se sastoji od nekoliko cjelina: monografske publikacije, periodične publikacije, referensna literatura i posebne zbirke. Biblioteka posjeduje zbirku diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija odbranjenih na Fakultetu u periodu od 1954. godine do danas. Također posjeduje značajan dio Bosniace koji se odnosi na prirodne i matematičke nauke te zbirku geografskih karti.

 

Biblioteka je organizirana kao savremeni bibliotečko-informacijski centar u oblasti prirodnih i matematičkih nauka koji sakuplja, pohranjuje, organizira, čini dostupnim i promovira bibliotečku građu iz navedenih oblasti i tako aktivno učestvuje u nastavnim i naučnoistraživačkim procesima svojih korisnika. Uvid u fond Biblioteke omogućen je pristupom online katalogu gdje postoje i e-verzije pojedinih publikacija:  https://plus.cobiss.net/cobiss/bh/bs/bib/search?db=pmfsa.

Bibliografije odbranjenih diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija na odsjecima Fakulteta, koje obuhvataju radove od njegovog osnivanja do recentnih godina, dostupne su na web-stranici Biblioteke, kao i članci iz časopisa koji izlaze ili su izlazili u izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Svoj fond Biblioteka upotpunjava i prihvaćanjem donacija i legata.

 

Biblioteka nastoji doprinijeti razvoju prirodnih i matematičkih nauka u Bosni i Hercegovini, između ostalog, i tako što osoblje Biblioteke obavlja i dio posla vezan za prijavu pet časopisa u izdanju Fakulteta u relevantne baze podataka.

 

Također, Biblioteka nastoji učestvovati u očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine pronalaskom, reparacijom i zaštitom publikacija značajnih za historiju Bosne i Hercegovine, posebno njen dio koji se odnosi na prirodne i matematičke nauke, koje su na raspolaganju korisnicima.

 

Usluge Biblioteke Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu orijentirane su na:

  • informacijske usluge (osim dolaskom, osoblje Biblioteke se može kontaktirati preko e-maila (izvan radnog vremena) ili telefona (u toku radnog vremena) istaknutih na web-stranici Biblioteke: https://pmf.unsa.ba/organizacija/biblioteka/;
  • pozajmljivanje publikacija za korištenje van prostorija Biblioteke;
  • pozajmljivanje publikacija i ostalih vrsta građe za rad u pet čitaonica sa preko 100 mjesta;
  • edukacija korisnika po potrebi.

U procesu daljeg razvoja, Biblioteka uskoro korisnicima otvara Kartografski odjel koji sadrži vrijednu zbirku karata Bosne i Hercegovine i regije. Također, osoblje intenzivno radi na omogućavanju uvida u fond Biblioteke koji obuhvata i periodične publikacije preko online kataloga. Biblioteka uskoro izdaje i bibliografiju odbranjenih diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija na Odsjeku za matematiku od njegovog osnivanja do danas i priprema nastavke bibliografija radova odbranjenih na ostalim odsjecima. Također, Biblioteka planira uskoro aktivirati i usluge izrade personalnih bibliografija preko E-CRIS.BH za istraživače uposlene na Fakultetu. Osoblje Biblioteke planira objaviti radove koji sadrže podatke dobijene u procesu rada na očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine.

Predstavljamo: Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Predstavljamo: Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Predstavljamo: Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Predstavljamo: Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Predstavljamo: Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Predstavljamo: Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Predstavljamo: Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Predstavljamo: Biblioteka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu