Posjeta koordinatora projekta GEOWEB Univerzitetu u Sarajevu

Posjeta koordinatora projekta GEOWEB Univerzitetu u Sarajevu

U sklopu podrške implementaciji Erasmus+ projekta za izgradnju kapaciteta CBHE GEOWEB (Projekat modernizacije geodetskog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana sa naglaskom na kompetencije i ishode učenja) organizirana je monitoring posjeta EU koordinatora i vanjskih eksperata partnerskim univerzitetima u regionu. U petak 15. 12. 2017. godine Rektorat Univerziteta u Sarajevu je posjetila delegacija koju su činili koordinator projekta Kraljevski tehnološki institut u Štokholmu, vanjski eksperti prof. dr. Bela Markus sa Univerziteta Obuda (Mađarska), prof. dr. Vesna Poslonec-Petrić sa Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska) i prof. dr. Emmanuel Natchitz sa Inženjerske škole u Parizu (Francuska). Delegaciju su predvodili doc. dr. Medžida Mulić sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i predstavnici Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Novom Sadu (Srbija). Delegaciju su u ime Rektorata Univerziteta u Sarajevu dočekali prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, i mr. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju.

Cilj posjete je monitoring implementacije projekta po radnim paketima, pregled rada u prethodnim godinama i planiranje aktivnosti za posljednju godinu implementacije, sa fokusom na diseminaciju projekta i održivost. U cilju održivosti odnosno nastavka saradnje, nakon što se projekat oficijelno završi, predloženo je da se iskoriste evropski fondovi za finansiranje aktivnosti kao što je mobilnost studenata i nastavnog osoblja. Također, održavanje radionica i treninga za upravljanje opremom je jedna od tačaka koja će se detaljno razraditi kroz ovaj projekat, s ciljem privlačenja studenata da upišu ovaj studijski program. 

Delegacija je nakon sastanka u Rektoratu posjetila i Građevinski fakultet gdje su prezentirane akademske informacije ovog projekta kao i specijalistička oprema nabavljena za potrebe istraživanja i rada na ovom fakultetu.

Osnovni cilj projekta GEOWEB je modernizacija visokog obrazovanja iz oblasti geodezije u zemljama Zapadnog Balkana kao pomoć zemljama za njihovo uključenje u Evropsku uniju. Kroz projekt se planiraju aktivnosti u provođenju specifičnih ciljeva, kao što su: pisanje i implementacija novih kurikuluma koji su fokusirani na studente, njihove kompetencije koje će steći po završetku studija, s posebnim akcentom na ishode učenje koje će studenti dobiti kroz svaki položeni predmet i implementiranu lekciju, intenzivan trening za nastavnike i asistente za najmodernije tehnologije i tehnike u geodeziji, kao što su moderne aplikacije iz GPS/GNSS satelitskih tehnologija za pozicioniranje, daljinska istraživanja i digitalna obrada satelitskih snimaka, napredne GIS-aplikacije za upravljanje kopnom, vodom i okolišem itd., uvođenje novih metoda učenja i podučavanja (e-learning) kao i primjena novih pedagoških metoda PBL-a (problem based learning), priprema i objavljivanje novih udžbenika i materijala za učenje, te unapređenje saradnje između studija geodezije na univerzitetima u zemljama Zapadnog Balkana kao i svih geodetskih stručnjaka u ovim zemljama. 
 

Posjeta koordinatora projekta GEOWEB Univerzitetu u Sarajevu
Posjeta koordinatora projekta GEOWEB Univerzitetu u Sarajevu
Posjeta koordinatora projekta GEOWEB Univerzitetu u Sarajevu