Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Aide Kalem, dipl. ing. saob. i kom.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Aide Kalem, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom „Modeliranje ključnih indikatora performansi upravitelja željezničke infrastrukture“, za utorak 05.03.2024. godine u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata Mr. Aide Kalem, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom: „Modeliranje ključnih indikatora performansi upravitelja željezničke infrastrukture“, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-160/24 od 31.01.2024. godine, u sastavu:

  1. Dr. Nermin Čabrić, docent na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, predsjednik komisije
  2. Dr. Nedžad Branković – vanredni profesor na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, mentor i član komisije
  3. Dr. Fadila Kiso, redovni profesor na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, član komisije;

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Sarajevo, 26.02.2024.

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

Prof. dr. Osman Lindov