Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Nataše Marić

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE UNIVERZITETAUSARAJEVU-

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

OBJAVLJUJE

 

Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: „Uticaj direktnih i indirektnih pritisaka na šumske ekosisteme Jahorine“, kandidata Mr Nataše Marić, studentice III ciklusa – doktorskog studija Odsjeka za biologiju Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta, i OCJENA KorigovanE radne verzije projekta doktorske disertacijekoju je sačinila Komisija u sastavu:

  1. Dr. Samir Đug, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti: „Ekologija“ i „Botanika“, predsjednik,
  2. Dr. Senka Barudanović, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti: „Ekologija“ i „Botanika“, mentor,
  3. Dr. Slađana Petronić, redovna profesorica Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uže naučne oblasti: “Biljne nauke” i “Botanika”, mentor,
  4. Dr. Edina Muratović, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti: „Botanika“ i „Molekularna biologija“, član,
  5. Dr. Marko Gutalj, vanredni profesor Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uža naučna oblast: “Šumarstvo”, član,
  6. Dr. Velida Bakić, docentica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, uže naučne oblasti: „Ekologija“ i „Botanika“, rezervni član,

stavljaju se javnosti na uvid

 

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 10. 02. 2024. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu.