Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje mr. Medine Sušić

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE UNIVERZITETAUSARAJEVU-

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

 

OBJAVLJUJE

 

Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: „Modifikovani Liovi koeficijenti za neke klase L-funkcija“,kandidatkinje Mr Medine Sušić, više asistentice Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta i studentice III ciklusa – doktorskog studija „Matematičke nauke u jugoistočnoj Evropi“ naOdsjekuzamatematiku Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, i OCJENA KorigovanE radne verzije projekta doktorske disertacijekoju je sačinila Komisija u sastavu:

  1. Dr. Lejla Smajlović, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Ekonomskog fakulteta, doktor matematičkih nauka, uže naučne oblasti Analiza i Teorija brojeva, predsjednica,
  2. Dr. Almasa Odžak, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, doktor matematičkih nauka, uže naučne oblasti Analiza i Teorija brojeva, mentorica,
  3. Dr. Zenan Šabanac, docent Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta, doktor matematičkih nauka, uža naučna oblast Analiza, član,

stavljaju se javnosti na uvid

 

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 13.10.2021. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33-35.