Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Kenada Osmanovića, MA

Pravni fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU – PRAVNI FAKULTET

Broj: 01-1056-2/21

Sarajevo, 13.07.2021. godine

O B A V I J E S T

I -Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti:

  1. Izvještaj Komisije o ocjeni prezentacije radne verzije doktorske disertacije, i
  2. korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidata Kenada Osmanovića, MA zaposlenog na poziciji: stručni saradnik u Uredu Vlade FBiH za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH.

II - Naziv doktorske disertacije:

„Konvencija UN o međunarodnoj prodaji robe kao model za harmonizaciju međunarodnog trgovačkog ugovornog prava“

III - Sastav Komisije za ocjenu projekta doktorske disertacije:

  1. dr Abedin Bikić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Građansko pravo i građansko procesno pravo, predsjednik
  2. dr Zinka Grbo, redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Trgovačko pravo i pravo privrednih društava, mentorica i članica
  3. dr Vedad Silajdžić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, na naučnoj oblasti Trgovačko pravo i pravo privrednih društava, član

IV - Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevo, Obala Kulina bana br.7, u prostorijama Službe za II i III ciklus studija, radnim danima od 10:00-12:00 sati od 14.07.2021. do 13.08.2021. godine.

Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu