Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. sci Seada Pece

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

O B A V J E Š T E N J E

Mr. sci.  Sead Peco, student III ciklusa - doktorskog studija matematičkih nauka u jugoistočnoj Evropi Univerziteta u Sarajevu - Prirodno-matematičkog fakulteta,  održat ćeprezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije, pod naslovom:

Reprezentacija p-adskih funkcija sa primjenama,

dana 26.10.2023. godine (četvrtak)sa početkom u 14:00sati u Sali 428/IV, Prirodno-matematičkog fakulteta, ulica Zmaja od Bosne 35.