Obavještenje o odbrani doktorske disertacije Maje Muftić Dedović

Elektrotehnički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

 

O  B  A  V  J  E  Š  T  E  N  J  E

 

 

Maja Muftić Dedović, magistar elektrotehnike - diplomirani inženjer elektrotehnike

 

branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

"Identifikacija dinamičkih režima elektroenergetskog sistema primjenom Hilbert-Huangove transformacije i novi pristup adaptivnog podfrekventnog rasterećenja"

 

12. decembra 2023. godine (utorak)

s početkom u 9:30 sati

 

u prostorijama Univerziteta u Sarajevu –

Elektrotehničkog fakulteta, sala S-1 (prizemlje).

 

Odbrana doktorske disertacije je javna, a rad se može pregledati u prostorijama Univerziteta u Sarajevu - Elektrotehničkog fakulteta (kancelarija 0-04), svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati.