Obavještenje o odbranama doktorskih disertacija mr. sci. dr. Selme Dizdar, dr. Almira Džurlića i mr. sci. dr. Vanje Karlović

Medicinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU -

MEDICINSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine) Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet obavještava javnost o zakazivanju odbrana doktorskih disertacija:

1. Mr. sci. dr. Selma Dizdar će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj polimorfizma gena glutation-S transferaze na kontrolu astme kod prijevremeno rođene djece promatrane u dobi 8 do 10 godina“ u ponedjeljak, 02. 10. 2023. godine u 14 sati u Sali za odbrane (MSE Room 1) Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, III sprat, lamela B, Čekaluša 90

2. Dr. Almir Džurlićće braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Povezanost IDH 1 mutacija sa simptomatskim epilepsijama kod pacijenata sa supratentorijalnim gliomima mozga“ u utorak, 03. 10. 2023. godine u 12 sati u Malom amfitetru KCUS, Bolnička 25.

3. Mr. sci. dr. Vanja Karlović će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom „Genski polimorfizmi kod pacijenata sa pluriglandularnim sindromom tip III“ u četvrtak, 05. 10. 2023. godine u 13 sati u Malom amfitetru KCUS, Bolnička 25.