Obavještenje o doktorskoj disertaciji Amine Smajović, MA

Filozofski fakultet

O b a v i j e s t

 

DOKTORSKA  DISERTACIJA – III CIKLUS STUDIJA

 

Amina Smajović, MA branit će na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofski fakultet doktorsku disertaciju pod naslovom Relacije kreativnosti i nadarenosti u odgoju i obrazovanju. Odbrana je zakazana za 20. 11. 2023. godine u 15 sati, sala br. 82/I.

 

 

 

     Pristup odbrani je slobodan.