Naučni skup s međunarodnim učešćem "Novosti u dijagnostici i liječenju sarkoma"

Naučni skup s međunarodnim učešćem "Novosti u dijagnostici i liječenju sarkoma"

Naziv skupa: Naučni skup s međunarodnim učešćem "Novosti u dijagnostici i liječenju sarkoma"

Datum: 16. 9. 2023. godine

Mjesto održavanja: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH),

Sarajevo, Bistrik 7

                                   

Sarkomi predstavljaju relativno rijetku, ali heterogenu i kompleksnu skupinu malignih neoplazmi mezenhimalnog porijekla sa preko 70 različitih entiteta. Dijagnostika i tretman sarkoma nerijetko predstavljaju veliki izazov u kliničkoj praksi. U posljednjih nekoliko godina došlo je do značajnih pomaka u dijagnostici i liječenju ovih neoplazmi, što je sve doprinijelo poboljšanju tretmana i ishoda u liječenju pacijenata sa sarkomima.

Cilj ovog stručnog sastanka koji organizira Odbor za maligna oboljenja pri Odjeljenju medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je okupiti eminentne stručnjake koji će u svojim predavanjima i stručnoj diskusiji predstaviti najnovija dostignuća u dijagnostici i liječenju sarkoma.

Skup će se održati 16. 9. 2023. godine (subota) u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Nadamo se da će ovaj skup doprinijeti boljem poznavanju, dijagnostici i liječenju pacijenata sa sarkomima u Bosni i Hercegovini, te će biti od koristi svim medicinskim profesionalcima koji su involvirani u dijagnostiku i liječenje ovih malignih neoplazmi.

Naučni skup je bodovan od strane Ljekarske-Liječničke komora Kantona Sarajevo. Predavačima se dodjeljuje 15 bodova, a učesnicima 10 bodova.

KNJIGA SAŽETAKA

PROGRAM |  REGISTRACIJSKI LIST

 

Akademkinja Lidija Lincender-Cvijetić

Prof. dr. Semir Vranić, dopisni član ANUBiH

U ime Odbora za maligna oboljenja Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH