Muzička akademija

KONKURS/NATJEČAJ za izbor u akademsko zvanje | Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija

Muzička akademija

Na osnovu Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 02-1-124/5-24 od  16.02.2024. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu  broj:01-6-43/24 od 27.03.2024. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

MUZIČKA AKADEMIJA

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademsko zvanje:

 

Naučno-nastavno zvanje

  1. Oblast muzikologija (Hist. muzike I-X, Hist.muz. I-IV, Hist. južnosl. muzike I-II, Hist. muzike u BiH I-IV, Muzička publicistika i kritika I-II, Uvod i met. muzikologije I-II,  Met. izrade pisanog rada I, Muzikologija I-IX, Praktikum stručnih predmeta I-IX, Uvod u metodologiju naučnog  i umjetničkog istraživanja I-II, Uvod u historiju južnoslavenske muzike I-II, Metodologija muzikoloških istraživanja, Uvod u muzičku kritiku i publicistiku i Naučna i stručna praksa) – redovni profesor – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom