Pedagoški fakultet

KONKURS za upis V generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ 33/17), člana 23. Pravila studiranja za treći (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti na Nastavni plan i program trećeg ciklusa   interdiciplinarnog doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na Pedagoškom fakultetu Sarajevo broj: 01-5051/17 od 19. 07. 2017., Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-7135/17 od 25. 10. 2017. godine, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa broj: 11/05-38-32830-1/17 od 13. 11. 2017. godine, Pedagoški fakultet Sarajevo, objavljuje

K O N K U R S
Za upis V generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ
SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u studijskoj 2017/2018.godini