Građevinski fakultet

Konkurs za upis studenata u III (treći) ciklus studija – DOKTORSKI STUDIJ

Građevinski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje
K O N K U R S
Za upis studenata u III (treći) ciklus studija – DOKTORSKI STUDIJ – u studijskoj
2017/2018. godini