Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

KONKURS za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Na osnovu člana 74. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 42/13),  člana 116. i 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa - doktorski studij Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 01-38-622/13 od 06. 03. 2013. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-3672/17 od 24.05.2017. godine, Odluke Vijeća Fakulteta broj: 03-02-2077/17 od 04.05.2017. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/05-38-20206-1/17 od 02.06.2017.  godine, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

KONKURS
za upis  studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini u drugom upisnom roku