Građevinski fakultet

Konkurs za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja

Građevinski fakulet

Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-1332-1/17 od 05. 10. 2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-7023/17 od
25. 10. 2017. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja:

  1. docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Geotehnika i geološko inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
  2. docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
  3. asistent za naučnu oblast „Geotehnika i geološko inženjerstvo“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;