Filozofski fakultet

Konkurs za izbor | Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu člana 121., a u vezi sa članom 176. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22.), Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanja na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu za studijsku 2022/2023. godinu, zaključakâ broj: 01-16-51/22 od 22. 10. 2022. godine i broj: 02-32-21/22 od 20. 12. 2022. godine, Uputa o realizaciji izbora u isto ili više akademsko zvanje na Univerzitetu u Sarajevu u skladu sa uslovima propisanim ranijim Zakonom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20. i 39/21), Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/355 godine od 4. 10. 2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-17-97/23 od 26. 10. 2023. godine (djelovodni broj protokola Fakulteta: 02-01/432 od 31. 10. 2023. godine)

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

                         

  • VANREDNI PROFESORZA PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: PSIHOLOGIJA, GRANA: PSIHOLOGIJA LIČNOSTI (predmeti: Teorije ličnosti, Psihologija ličnosti, IP Istraživanja u psihologiji ličnosti,) SOCIJALNA PSIHOLOGIJA (PREDMETI: Socijalna psihologija 1 i 2, Socijalna kognicija, Psihologija grupa i međugrupnih odnosa) na Odsjeku za psihologiju – Univerziteta u Sarajevu.

1 izvršilac na određeno vrijeme, puno radno vrijeme