Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

KONKURS za izbor (napredovanje) akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

UNIVERZITET U SARAJEVU -

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA STOMATOLOŠKIM KLINIČKIM CENTROM

 

 

Na osnovu odredaba  Zakona o visokom obrazovanju  (Sl. novine Kantona Sarajevo,  broj: 33/17 i 36/22) , Odluke Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj:01-4-2-45-9/2023 od 21.09.2023. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-17-102/23 od 26.10.2023. godine,  raspisuje se

 

K O N K U R S

 

za izbor (napredovanje) akademskog osoblja

 

  • nastavnika u zvanje  vanredni  profesor  za oblast Stomatološka protetika sa dentalnom implantologijom  /jedan izvršilac/