Stomatološki fakultet sa klinikama

KONKURS za izbor (napredovanje) akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakulteta sa klinikama

Stomatološki fakultet sa klinikama

UNIVERZITET U SARAJEVU

STOMATOLOŠKI FAKULTET

SA KLINIKAMA SARAJEVO

 

 

Na osnovu odredaba  Zakona o visokom obrazovanju  (Sl. novine Kantona Sarajevo,  broj:33/17) , Odluke Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj:01-4-2-13-3/2022 od 25.03.2022. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-6-69/22 od 27.04.2022. godine,  raspisuje se

K O N K U R S

 

za izbor (napredovanje) akademskog osoblja

 

  •  nastavnika u zvanje  docenta  za oblast Oralna medicina i parodontologija  /jedan izvršilac/