Filozofski fakultet

Konkurs za izbor dekana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Filozofski fakultet

Na osnovu člana 135. i 137. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/302 od 9. 10. 2017. godine, Vijeće  Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljuje

KONKURS 
ZA IZBOR DEKANA 
(rukovodioca organizacione jedinice)
FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU
 

Dekan (rukovodilac organizacione jedinice) Fakulteta bira se na mandatni period od četiri (4) godine

Kandidat za dekana (rukovodioca organizacione jedinice), treba da ispunjava uvjete u skladu sa članom 137.  Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), i to:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
 • da je izabran u nastavno zvanje u skladu sa članom 93. stav (2) alineja a), b) i c) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), (redovni profesor, vanredni profesor, docent);
 • da redovni profesor ispunjava obavezu utvrđenu u članu 94. stav (1) alineja g) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
 • da je u radnom odnosu u ustanovi koja predstavlja nastavnu bazu za Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i da ima izbor u zvanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 • da nije predsjednik ili član Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u skladu sa članom 128. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.);
 • da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa. 

Uz prijavu na konkurs zainteresirani kandidati dužni su priložiti:

 • Biografiju (CV) datiranu i potpisanu od strane kandidata;
 • Bibliografiju datiranu i potpisanu od strane kandidata;
 • Opis naučnog i stručnog rada;
 • Program rada za mandatni period (štampana i elektronska forma);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje  o državljanstvu;
 • Odluku o izboru u akademsko zvanje redovnog profesora, vanrednog profesora ili docenta;
 • Potvrdu da je u punom radnom odnosu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
 • Ovjerenu izjavu da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa;
 • Ovjerenu izjavu da nije predsjednik ili član Upravnog  odbora Univerziteta u Sarajevu;

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 • Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i da se protiv istog ne vodi krivični postupak;
 • Ovjerenu Izjavu da se na istog ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Fakulteta i web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju putem pošte (preporučeno) na adresu: 

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo

sa naznakom 

„Prijava na konkurs za izbor dekana“ – „ne otvarati“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.