Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Konkurs za izbor akademskog osoblja | Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom

UNIVERZITET U SARAJEVU -

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA STOMATOLOŠKIM KLINIČKIM CENTROM

 

 

Na osnovu odredaba  Zakona o visokom obrazovanju  (Sl. novine Kantona Sarajevo,  broj:36/22), Odluke Nastavno-naučnog vijeća Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu broj:01-4-2-12-10/2022 od 22.03.2022. godine,  Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-9-66/22 od 29.06.2022. godine i Saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj:02-04-23639-17/23 od 25.05.2023. godine,  te Odluke Nastavno-naučnog vijeća broj:01-4-2-41-2/2023 od 08.09.2023. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-15-32/23 od 27.09.2023. godine, ponovo se raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

- saradnika u zvanju asistenta za oblast  Oralna medicina i parodontologija,  /1 izvršilac/