Elektrotehnički fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - saradnika | Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 36/22), člana 224. i 234. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odlukom o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj: 01-6995/22-1 od 18.11.2022.godine i Dinamičkim planom potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje na Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2022/2023. i Odlukom o usvajanju dopune Dinamičkog plana potreba za raspisivanje konkursa za izbor u zvanje broj: 01-339-4/23; 01-964/23 i Dopunom dinamičkog plana potreba za izbor u zvanje broj: 01-339-4-1/23 od 06.02.2023.; i 01-964-1/23 od 03.04.2023. i 01-2207/23 i 01-2207-1/23 od 03.07.2023. godine na Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehničkom fakultetu u studijskoj 2022/2023. godini, , Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Elektrotehničkog fakulteta broj: 01-4247/23 od 09.10.2023.godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-17-94/23 od 26.10.2023. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja - saradnika

 

I - Za izbor akademskog osoblja - saradnikau zvanje viši asistent i to:

  1. Na naučnu oblast „Računarstvo i informatika “ ...................... 1 izvršilac  (radni odnos na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom)