Farmaceutski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu – Farmaceutskom fakultetu

Farmaceutski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU

FARMACEUTSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20, 40/20), člana 193., člana 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-3610/21 od 23.07.2021. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta  u Sarajevu broj: 01-14-86/21 od 29.09.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet dana 13.10.2021. godine raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu – Farmaceutskom fakultetu

 

I

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje docenta na nastavnim predmetima:

 

  1. “Farmaceutska informatika“ – 60% radnog vremena, 1 (jedan) izvršilac
  2. „Farmaceutska statistika“ – 50% radnog vremena, 1 (jedan) izvršilac