Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Konkurs | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-7-64/22 od 25.05.2022. godine, raspisuje

K O N K U R S

za izbor/napredovanje saradnika u zvanju višeg asistenta za oblast Komunikacijske tehnologije, sa nepunim radnim vremenom - 1 izvršilac