Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Javni oglas za prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU - FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo

www.fkn.unsa.ba

 

 

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:36/22), člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18 i 44/22), člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 19/21, 10/22), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, a  u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu broj: 02-04-42541-7/23 od 05.10.2023. godine i Odlukom dekana Univerziteta u Sarajevu – Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije broj: 01-02-4961-1/23. od 23.10.2023. godine,  Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

  1. Pomoćni radnik – Spremačica – jedan (1) izvršilac, sa punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme